Reglement Kwaremont Run for Fun

 

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. Het evenement: De kwaremont run for fun, georganiseerd door badmintonclub Torhout in samenwerking met Torrac op 20/08/2017.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de inrichter toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de loopwedstrijd.
c. Inschrijvingsformulier: strekkend tot deelname van de deelnemer aan de wedstrijd.
d. Inrichter: VZW badmintonclub Torhout

 

Artikel 2. Deelname

De deelnemers verklaren kennis te hebben en nemen deel volgens de bepalingen vermeld in dit wedstrijdreglement.

 • Deelname aan dit evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste 5 jaar is. Voor indeling in de diverse leeftijdscategorieën, is de leeftijd op de wedstrijddag beslissend. De inrichter is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste opgave of een verkeerde indeling van de deelnemer
 •  De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijvingsformulier, volledig en naar waarheid heeft ingevuld, en indien het inschrijfgeld volledig is betaald. Inschrijvingen kunnen worden ingediend via de website van en dit tot ten laatste 7 dagen voor de datum van de wedstrijd. De betaling moet gebeurd zijn ten laatste op 17/08/2017. De borstnummers worden door de computer gekozen en willekeurig afgegeven aan de deelnemers, en dit op de kosten van de inrichter. Er worden geen dubbele nummers toegekend. Het wedstrijdreglement is beschikbaar op de website. Door zijn inschrijving en betaling erkent de deelnemer kennis genomen te hebben van het wedstrijdreglement.
 • De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het evenement te laten deelnemen.
 • Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaandelijk schriftelijke goedkeuring van de inrichter over te dragen aan een derde.
 • Indien de deelnemer verhinderd is om aan het evenement deel te nemen, vindt er geen restitutie van het inschrijvingsgeld of andere betalingen plaats tenzij bij het voorleggen van een medisch attest.
 • De inrichter behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen en kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Restitutie van het inschrijfgeld vindt dan plaats.
 • Een besluit van de inrichter om het evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten.
 • In alle gevallen waarin het reglement niets voorziet, beslist de inrichter.

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 •  De deelname geschiedt op eigen risico. De inrichter is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn/haar deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de inrichter toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadebedingingen zoals zware letsels, overlijden etc.
 • Indien ondanks de bepalingen in art 3.1 de inrichter aansprakelijk gesteld word voor schade aan de deelnemer, blijft de verplichting van de inrichter tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de inrichter ter zake van die schade uitkeert.
 • De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
 • Alhoewel de deelnemer geen sportmedisch attest moet voorleggen, dient de deelnemer zich bewust te zijn dat de deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en hij/zij dus de vereiste conditie bezit om deel te nemen aan het evenement.
 • De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt en toe te rekenen aan of door nalatigheid van de deelnemer. Deze schadeaansprakelijkheid is zowel ten aanzien van de inrichter, als ten aanzien van de derden, voor schadegevallen in het kader van het evenement.

 

Artikel 4. Portretrecht

De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de inrichter voor openbaarmaking van tijdens of in het kader van de loopwedstrijd gemaakte foto’s en beeldmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar is. Dit geldt voor iedere beelddrager en communicatiemedium. Ook bij publicatie voor promotionele doeleinden van de inrichter, zal de deelnemer hiervoor geen vergoeding claimen. Foto’s of beeldmateriaal dat op de website www.kwaremontrunforfun.be geplaatst werd kan zonder kosten gedownload worden.

 

Artikel 5. Persoonsgegevens

De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de inrichter opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de inschrijving toestemming aan de inrichter tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer, en het gebruik van deze gegevens in het kader van voorbije of toekomstige evenementen georganiseerd door Badminton Club Torhout.

Het is de deelnemer ten allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de inrichter of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de inrichter dat verzenden stopzet. Door zijn inschrijving verleent de deelnemer aan de inrichter tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, o.a. door publicatie in dagbladen en via internet.

  

Artikel 6: Praktische afspraken

Het wedstrijdreglement is van toepassing op het evenement. Alle deelnemers volgen het door de inrichter uitgezette parcours. De door de inrichter toegekende startnummers worden goed leesbaar op de borstzijde bevestigd met behulp van veiligheidsspelden. Niet juist bevestigde, slecht leesbare of ‘vreemde’ startnummers geven aanleiding tot diskwalificatie.

Andere redenen tot diskwalificatie zijn: het negeren van het wedstrijdreglement, onsportief en/of onbehoorlijk gedrag ten aanzien van de inrichter, andere sporters en derden, het niet opvolgen van instructies van inrichters en ordediensten.

Op de dag van het evenement zijn op het uitgestippelde parcours alle gebruikelijke verkeerregels en verkeerstekens van toepassing, tenzij anders uitdrukkelijk aangeduid. Het is op het parcours niet toegestaan om zich te laten begeleiden door een fietser.

Bewaarplaats sporttassen en douches. De inrichter voorziet douches en omkleedruimtes voor de deelnemers. Er is geen bewaakte bewaarplaats voor sporttassen voorzien. De inrichter is niet aansprakelijk voor het verlies van kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers, evenzo voor achtergelaten persoonlijke zaken van de deelnemers. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen afval achterlaat en geen schade aanbrengt aan natuur en eigendom van derden. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 

Artikel 7. Prijzen & huldiging

Elke deelnemer ontvangt bij afgifte van zijn borstnummer en ingave van de tokens een aantal flesjes kwaremont of frisdrank dat overeenstemt met het aantal afgegeven tokens. Het maximum aantal flesjes dat op deze manier kan bekomen worden zijn 8 per ingediend borstnummer.

Er is ook een tombola voorzien. De inrichter behoudt zich het recht om de aard en belang van de prijzen aan te passen. Prijzen welke bij de officiële uitreiking niet opgehaald worden, worden niet nagezonden. Aanwezigheid is verplicht om aanspraak te maken op de prijzen.

 

Slotbepaling.

De inrichter/organisator behoudt zich het recht om het wedstrijdreglement, praktische afspraken en het wedstrijdgegeven aan te passen indien noodzakelijk of indien specifieke omstandigheden dit zouden vereisen.


Copyright © 2017. All Rights Reserved.